top of page

Salgs-og leveringsbetingelser

 

1.Anvendelse

 

Disse salgs-og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler vedrørende salg og levering af grise fra Bovbjerg Økologi A/S (”Bovbjerg Økologi”), CVR nr.38381547 til køber (”Køber”). Bovbjerg Økologi og Køber benævnes herefter samlet som ”Parterne”.

 

2.Aftalegrundlag

 

Parterne anses for at have indgået en skriftlig købsaftale, når Bovbjerg Økologi via en skriftlig ordrebekræftelse (i form af en mail) har accepteret anmodning om køb fra Køber.

Det faktum, at Bovbjerg Økologi tidligere har leveret grise til Køber, giver ikke automatisk Køber ret til fremtidige nye leveringer, medmindre det skriftligt aftales. Bovbjerg Økologi er ikke forpligtet til at begrunde en eventuel afvisning af levering af grise til Køber for fremtidige tilbud om køb.

Hvis Bovbjerg Økologi bekræfter en ordre som ikke stemmer overens med Købers ordre og Køber ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Køber meddele Bovbjerg Økologi herom skriftligt hurtigst muligt og senest indenfor 7 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen.

Disse vilkår udgør sammen med Bovbjerg Økologis tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Bovbjerg Økologis salg og levering af grise(”Aftalegrundlaget”). Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis Parterne har aftalt dem skriftligt.

 

3.Køb af grise

 

Grise, som Bovbjerg Økologi sælger og leverer til Køber, er avlet i overensstemmelse med Topigs Norsvins retningslinjer. Grise som sælges og leveres til Køber, er beregnet til produktionssøer og må dermed ikke videresælges til nogen tredjemand. Ejendomsretten over solgte grise forbliver Bovbjerg Økologis ejendom indtil betalingssummen og andre associerede omkostninger er betalt af Køber.

 

4.Pris og betaling

Prisen for grise følger Bovbjerg Økologis gældende prisberegning på det tidspunkt, hvor Bovbjerg Økologi bekræfter leveringstidspunktet, medmindre Parterne har aftalt andet skriftligt. Betalinger skal ske i danske kroner (DKK) og alle priser er eksklusiv moms.

I tilfælde af prisændringer, såsom prisændringer af råvarer, skatter og fragt, har Bovbjerg Økologi ret til, til enhver tid at ændre de på det tidspunkt gældende priser. Bovbjerg Økologi skal i så fald informere Køber herom hurtigst muligt. Ændringer i prisen giver ikke i sig selv ret til at annullere, ophæve eller opsige aftalen.

Køber skal betale alle fakturaer senest 8 dage efter faktureringsdatoen medmindre Parterne har aftalt andet skriftligt. Betaling skal ske via bankoverførsel til konto 7139-0002801891.

Hvis Køber har indvendinger mod det fakturerede beløb, skal det informeres til Bovbjerg Økologi hurtigst muligt og senest indenfor 7 dage efter leveringstidspunktet. Hvis dette ikke sker, skal det forstås som accept af det angivne beløb.

Bovbjerg Økologi har ret til at stoppe levering af grise til Køber i tilfælde af forsinket betaling. Bovbjerg Økologi har i så tilfælde ret til at foretage de nødvendige skridt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover kan Bovbjerg Økologi frit ophæve aftalen, afslå tilbud om flere ordrer eller kræve fuld betaling før levering af grise på fremtidige ordrer.

 

5.Leveringstidspunkt

 

Den forventede leveringsdato vil fremgå af ordrebekræftelsen fremsendt til Køber.

Hvis Bovbjerg Økologi forventer en forsinkelse i leveringen af grise, informeres Køber om det og oplyses samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Bovbjerg Økologi er ikke forpligtet til at kompensere nogen tab som resultat af forsinket levering. Hvor der måtte opstå tilfælde hvor Bovbjerg Økologi ikke er i stand til at levere en fuld ordre, vil resterende grise leveres på en dato hurtigst muligt efter den angivne leveringsdato eller som en del af en ny ordre. Såfremt Køber ikke ønsker de resterende grise, skal Køber underrette Bovbjerg Økologi herom hurtigst muligt.

 

6.Transport

 

Medmindre andet er aftalt mellem Parterne, leveres grise ex works (Incoterms 2020), hvormed levering anses for at være sket, når grisene er tilgængelige og klar til transport fra virksomhedens adresse.

Risikoen for grisenes hændelige undergang, død og lignende overgår til Køber, når grisene er pålæsset transportbilen og transportkassen er lukket.

Risikoens overgang omfatter ikke tilfælde, hvor Bovbjerg Økologi er vidende om betinget status eller statusændring i Bovbjerg Økologis besætning før pålæsning.

Køber sørger for transport til leveringssted samt afholder omkostninger til transport, veterinær inspektion, karantæne og andre omkostninger.

Transportformen har betydning for den sundhedsstatus, som grisene har ved aflæsning hos Køber. Derfor skal grisene afhentes fra Bovbjerg Økologis adresse i en lukket SPF-godkendt transportbil, der har overholdt 12 timers forudgående karantæne.

Såfremt Køber vælger at benytte en åben transportbil, kan Bovbjerg Økologi, ifølge nærmere aftale med Køber, være behjælpelig med at fragte grisene til en nærtliggende anden udleveringsadresse adskilt fra Bovbjerg Økologi. Levering og risikoovergang vil uanset valg af transportmiddel ske ex works, Mosegårdvej 1, 7323 Give, hvorfor Bovbjerg Økologi i øvrigt fralægger sig ethvert ansvar for sundhedsstatus ved levering, såfremt en åben transportbil anvendes, da den betragtes som en ikke-anerkendt transportbil.

 

7.Sundhedsstatus

 

Bovbjerg Økologi leverer grise til Køber, der ved effektiv sundhedskontrol forudgående har vist, de lever op til kvalitet, aftalt mængde, aftalt alder og den aftalte sundhedsstatus i besætningen, og at der dermed ikke er fundet tegn på uønsket smitte og /eller sygdom.

Bovbjerg Økologi kan ikke garantere udeblivelse af sygdomme hos grise på leveringstidspunktet, og Køber anerkender, at organismer som kan forårsage sygdomme, kan eksistere i griseproduktionen. Ved indgåelse af denne aftale, er Køber dermed indforstået og bekendt med de risikofaktorer, der er relateret til levering af grise.

Såfremt Bovbjerg Økologi har bekræftet en ordre til Køber men grisene inden leveringstidspunktet får betinget status med sygdom, der forhindrer gennemførelse af leveringer af grise med den aftalte sundhedsstatus, meddeles

 

mistanken om uønsket smitte til Køber og Køber kan vælge et af følgende;

a) lade den enkeltstående og/eller den løbende ordreaftale fortsætte uændret men med mulighed for at udskyde levering af grise indtil besætningen igen har opnået den aftalte sundhedsstatus, dog uden mulighed for erstatning for forsinkelse eller ændret sundhedsstatus, eller

b) lade den enkeltstående og/eller løbende ordreaftale ophøre, hvis den betingede status fortsætter i en periode udover 5 ugenumrer efter aftalt første leveringsdato (det vil sige ved statusskifte i besætningen), dog uden mulighed for erstatning for forsinkelse eller ændret sundhedsstatus.

Hvad der måtte forekomme af uønsket smitte eller mistanke herom eller forekomst af andre sygdomme efter levering, er Bovbjerg Økologi ikke ansvarlig for.

 

8.Undersøgelse og klager

 

Straks efter modtagelse af grise skal Køber undersøge dem for synlige fejl og mangler samt mængde.

Hvis Køber finder at der forekommer synlige fejl og mangler, skal Køber skriftligt underrette Bovbjerg Økologi herom indenfor 1 hverdag efter leveringstidspunktet. Hvis en fejl eller mangel, som Køber opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Bovbjerg Økologi, kan den ikke senere gøres gældende. Køber skal oplyse hvad fejlen eller manglen drejer sig om og angive det pågældende ID-nummer samt medsende billede som dokumentation. Såfremt Køber ikke følger dette, anses Køber for at have accepteret og godkendt grisene og Bovbjerg Økologi har ikke yderligere ansvar.

Køber skal give en af Bovbjerg Økologi udpeget sagkyndig mulighed for at undersøge Købers klage. Hvis den sagkyndige finder, at Køber har ret i sin klage, vil Bovbjerg Økologi dække omkostninger forbundet med undersøgelsen og eventuel slagtning af grisene. Hvis Køber ikke får medhold heri, vil Køber betale undersøgelsen. Selve indgivelse af en klage giver ikke Køber ret til at annullere, ophæve eller opsige aftalen.

 

Hvis en klage anses for at være berettiget, og at synlige fejl og mangler derved anses for at have været til stede ved pålæsningen vil Bovbjerg Økologi enten omlevere, kreditere beløbet til Køber eller træffe andre foranstaltninger, der findes hensigtsmæssige, medmindre det dokumenteres at de(n) er opstået under transporten. Bovbjerg Økologi er ikke forpligtet til at dække øvrige omkostninger eller nogen form for erstatning herudover.

9.Ansvar

 

Bovbjerg Økologi er kun ansvarlig, hvis grisene ikke lever op til hvad man bør forvente, for eksempel hvis der forekommer uønsket smitte eller andre dokumenterede sygdomme inden risikoens overgang, og dette er forårsaget ved forsæt eller grov uagtsomhed fra Bovbjerg Økologis side.

Bovbjerg Økologi er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste, tab af tid, goodwill, kunder og/eller andre tab, besparelser og følgeskader.

Bovbjerg Økologis ansvar er til enhver tid begrænset til det fakturerede beløb på den pågældende levering, som ansvaret vedrører.

Køber kan ikke gøre krav gældende mod Bovbjerg Økologi fra Købers interessenter, ansatte og/eller tredjeparter for fejl og mangler som Køber ifølge denne aftale ikke kan kræve fra Bovbjerg Økologi. Heraf følger, at Bovbjerg Økologi ikke kan gøres ansvarlig for fejl og forsømmelser begået af Købers anvendte vognmand og/eller transportmiddel eller for mulig smitte/infektion eller indføring af uønskede sygdomme i Bovbjerg Økologis besætning som følge af fejl og forsømmelser begået af den anvendte vognmand.

 

10.Force Majeure

 

Bovbjerg Økologi er ikke ansvarlig over for Køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Eksempler på force majeure er strejker, arbejdsstridigheder, mangel på arbejdskraft, nedlæggelse af avlsenheder pålagt af myndigheder, sygdomsinfektion i Købers besætning, manglende importtilladelse fra Køber, veterinære restriktioner af enhver art, der forhindrer transport, grænselukning uanset årsag, usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk. I tilfælde af en force majeure situation, er Bovbjerg Økologi ikke forpligtet af aftalen. Denne ansvarsfrihed består, så længe force majeure består. Hvis force majeure situation bliver af permanent art, er Bovbjerg Økologi berettiget til at ændre eller ophæve aftalen fuldt eller delvist uden at dække eventuelle skader for Køber. Hvis en force majeure situation opstår på et tidspunkt hvor Bovbjerg Økologi delvist har opfyldt sin forpligtelse, er Bovbjerg Økologi berettiget til at fakturere det beløb svarende til de leverede grise, og Køber er forpligtet til at betale fakturaen relateret til den opfyldte del af aftalen

 

11.Immaterielle rettigheder

 

Den fulde ejendomsret til Bovbjerg Økologis immaterielle rettigheder, såsom varemærker tilhører Bovbjerg Økologi, og må ikke benyttes af Køber medmindre andet er eksplicit aftalt mellem parterne. Al øvrig information, specifikationer, data og dokumentation og lignende, som Køber er gjort bekendt med som led i købet af grise, må ikke benyttes til andet end hvad formålet med købet er, og skal til enhver tid være Bovbjerg Økologis ejendom. Den fulde ejendomsret til alle Topigs Norsvins immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Topigs Norsvin og må ikke benyttes af Køber. I tilfælde af at Bovbjerg Økologi bliver bekendt med misbrug af immaterielle rettigheder, vil Bovbjerg Økologi underrette Topigs Norsvin herom for videre aktion.

 

12.Fortrolighed

 

Køber må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Bovbjerg Økologis erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige, såsom ordrebekræftelser og fakturaer. Køber skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. Såfremt en offentlig myndighed efterspørger fortrolig information, skal Køber underrette Bovbjerg Økologi.Købers forpligtelser gælder under Parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

13.Gældende ret og værneting

 

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret, og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

14.Persondatapolitik

 

På grund af vores kunderelation og/eller øvrige samarbejde behandler vi oplysninger om dig. Bovbjerg Økolo-gi håndterer oplysningerne som dataansvarlig i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (”GDPR 2016/679”) og den danske Databeskyttelseslov. Bovbjerg Økologi behandler såvel almindelige personoplysninger (primært kontaktinformationer, oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, kontonummer mv.) som følsomme personoplysninger i visse tilfælde (kan fx være i helbredsoplysninger i forbindelse med sygdom). Grundlaget for behandling af oplysningerne er at opfylde vores kontrakt/aftale, overholde gældende lovgivning, grundet en legitim interesse og/eller, at der er afgivet samtykke til behandlingen. Oplysningerne vil opbevares fysisk og elektronisk, sikkert og fortroligt, således kun personer med sagligt behov har adgang. Ved ophør af kunde-eller samarbejdsforholdet tages stilling til tidspunktet for sletning, som i udgangspunktet vil være 5 år efter samarbejdets ophør, medmindre andet følger af lovgivningen.Videregivelse af oplysninger kan ske i tilfælde af at en tredjepart håndterer din data i forbindelse med administration, herunder fx løn, bogholderi samt offentlig myndigheder, hvis lovgivningen tilsiger det. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du kan modsætte dig behandlingen og lade behandlingen begrænse. Der kan forekomme begrænsninger i dine ovennævnte rettigheder og afhænger af de konkrete omstændigheder. Hvis behandlingen sker på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Du har ret til at modtage personoplysningerne i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.Du kan altid klage over behandlingen til Datatilsynet, og gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Henrik Bovbjerg på henrik@bovbjerg-okologi.dk

 

Version af Juni 2023

bottom of page